Анкета

Успявате ли да живеете живота си така, както на Вас Ви се иска и както Вие желаете и се стремите да е?
 

Анкета

До каква степен на духовно развитие, себеопознаване и израстване в личностен план смятате, че сте достигнали (до момента) с начина си на живот?
 
Астралните Светове, които обкръжават Земята, са съвсем реални Светове
Астралните Светове, които обкръжават Земята, са съвсем “реални” Светове - илюзии, които обгръщат и хипнотизират с чар, безкрайно вълшебство и напълно изкривена представа за нашата т.нар. “непоклатима реалност”. Като причина за това служи онова, което всеки човек в течение на целия си съзнателен Живот на работа с Материята на този План и могъществото на човешкото и световно желание, създава това постоянно “пораждане на Форми” и всевъзможни картини, които създават постоянно КОНКРЕТНО изменение на материята на Астрала.

Всяко човешко конкретно-индивидуално, национално или расово, или инстинктивно, или каквото и да е друго желание, мигновено предизвиква постоянно преместване и изменение на субстанцията на Астралната Материя. Благодарение на тези желания се построяват всички временни Форми – както наистина божествените, така и чудовищно уродливите, които се оживяват от астралната Енергия на своите създатели.

“Хроника Акаша” отразява цялата емоционално-ментална История на миналото човечество, многобройните земни цивилизации и разнообразната творческа дейност на развъплътените Животи и Сили, които преминават през Астралния План или от въплъщение на въплъщениие. Добавете към това и мощният и очистен от вибрации интелектуален стремеж на множеството свръхчовешки Същества и Космически Йерарси от различни нива и полярности и ще видите, че сумата от астрални Сили, които въздействат на всеки човек, е наистина изключително могъща и грандиозна.

Ефирните Светове не са определени страни в географския смисъл на думата и не са различни нива, като да речем етажите на небостъргач, през които свободно може да преминаваш като по стълба, да се спускаш или издигаш като с асансьор, или да комуникираш по някакъв друг начин. Тези Светове не се “намират под прав ъгъл” спрямо нашия Физически Свят, а принадлежат към опит от съвсем друг порядък, енергетика и направление, отколкото нашия физически свят.

Но макар, че различните Ефирни Планове все пак съществуват “някъде”, те едновременно и постоянно са и “тук” и всичките им измерения присъстват в нас самите и пронизват всичките ни тела-обвивки, които се явяват енергоинформационни проводници за енергиите на тези Планове. Те повсеместно и много активно се пресичат с нашия Физически План и макар, че ние не ги виждаме, не ги чуваме и не ги усещаме, при все това ние сме отделени от тях с такава условна граница, която е много по-тънка от острието и на най-острия бръснач. Понастоящем дори най-консервативните учени вече не отричат съществуването на други, “нематериални” Сфери, смесени с нашия Свят, но функциониращи на други честоти, за които знаем малко.

Всички тези Планове, взети заедно, образуват единно продължение на обширния Свят, като представят богатите и многообразни “ландшафти”, населени с обитатели, които по родството на своите ментално-чувствени вибрации и идентичност на духовно-културните стремежи, са обединени в многобройни духовни съобщества. Ако вземем поотделно обитатели от различни съобщества, то те значително повече се отличават един от друг по своя характер, свойства и видове дейност, отколкото жителите на Физическия План на Земята.

Освен това, Астралните Планове включват също така и жилища (имаме предвид и места за повече или по-малко постоянно обитаване) на свръхестествени същности, места за дейност та т.нар. богове, Ангели и демони; някои Пространства представляват “активен” и “пасивен” вакуум, където обитават главно всевъзможни чувствени Идеи и Мисълформи, има и области, изцяло населени от духовете на въздуха, водата, огъня, земята и други полусъзнателни елементали на различни стихии; има също така и различни типове “небеса” и “Рай”, “Ад” и “Преизподня” с населяващите ги войнства от Ангели, демони и други.

Всеки План представлява постоянно променящо се и непрекъснато усъвършенстващо се подобие на някакъв частен свят и всяко жизнено състояние на Съзнанието с неговата особена форма на възприятие отваря - посредством честотата на своите вибрации, вратата към различните видове и типове астрална реалност. От тази гледна точка ние винаги живеем в различните Планове и “реалност” на нашия Физически Свят – това е само тънък слой в поредиците безкрайни напластявания или в най-добрия случай – много ограничена степен на Единната Реалност.

Ние с вас се намираме в постоянно съприкосновение с другите измерения и най-простото изменение на техните структури изменя и нашето собствено възприятие. Не само опитните сензитиви, но даже и най-обикновените хора понякога, при определени психодинамични обстоятелства, възприемат влиянието на тези Сфери. Тогава плътните предмети около тях започват да проблясват и чезнат, да изглеждат полупрозрачни  и тези Планове влизат във фокуса на възприятието на човека, или започват да се проявяват по някакъв друг начин. Тогава именно човек започва да ги забелязва, или да чувства тяхното незримо присъствие.

Подсъзнанието на човека винаги знае за съществуването на друг Свят отвъд хоризонтите на видимата реалност. Съзнателното преживяване на астралните Сфери и подпланове може да бъде обяснено различно; като внезапен изблик на космическо Съзнание в ежедневния Живот; като отделни отзвуци от колективната и генетична памет - като не се поддават на никакво логическо тълкуване, като символично осъществяване на желания и страхове.

Това може да бъде предизвикано и от психологическата реакция на неврони или нервни клетки под въздействие на напрежение, умора или токсини, от глад, прекомерни претоварвания, самота, болест, лишаване от сън, наркотици и други подобни причини. Съществуват Планове на Божествени видения на Ангели и екстазен опит. Именно “там” се намира зоната на измерението, към което дълбокото медитативно съзерцание привежда мистиците и духовно устремените.

Астралният План е вместилище на неизброимо множество неповторими жизнени зони, които имат само свои Сфери на проявление и особености за самореализация. Всяка от тях притежава свое и само свое неповторимо разнообразие от свойства и специфика на тяхното проявление. В тези Планове практически повсеместно и много активно присъстват всевъзможни парадоксални ситуации от гледна точка на човешката логика изобщо лишени от каквато и да било рационалност, съгласуваност и изобщо здрав смисъл, както и от наличие на причинни връзки, материалности, Време и Пространство в този смисъл, в който сме свикнали да разбираме това. И за тези, които изпитат ТОВА непосредствено на себе си, това не е някаква мъглява "куквича земя", а действителност значително по-“реална”, отколкото даже най-най-“реалният” Свят около нас....

Астралният План е План, на който действат и взаимодействат помежду си двойки от активни противоположности и на който най-силно се чувства непреодолимото притегляне на всички велики двойствености. Преди всичко взаимодействие се осъществява между Душата и нейния астрален проводник, както и между тях и самата Материя на Астрала. Тук взаимодействат Тъмнината със Светлината, Доброто със Злото, Удоволствието – с Болката, Бедността - с Богатството, които постоянно безжалостно изясняват помежду си своите взаимоотношения и непрекъснато разчистват личните си сметки.

Астралният План е план, на който многопластовото Съзнание на човека преминава през три основни фази. Първо, тук Душата придобива Съзнание за Света на пластичните Ментални Форми и развива своята способност мъдро и интелектуално да се отнася към различните проявления на тези Форми. Второ, тук Душата придобива чувствителност и осъзнава чувствата, настроенията и емоциите, стремежите и желанията, които се зараждат в нея. И трето, тук се заражда нейното духовно осъзнаване или нейната възприемчивост към духовния План, тоест, чувстващият аспект на Висшето Съзнание.

Субстанцията на Астралния План, казано символично, се оживява от три типа Божествени Сили, които при своето непрекъснато взаимодействие, по пътя на енергийното присъединяване или разединяване, създават това, което ние разбираме под думата “Илюзия”. Една от тези Сили е Силата на егоистичното желание, инволюционната Енергия, която играе голяма роля в човешката Еволюция. Егоизмът е като “яслите” за младенческите човешки Души, през който задължително трябва да се премине под внимателния надзор на опитни наставници и възпитатели.

Силата на Страха, която се проявява основно като продукт на незнанието и невежеството, който на началния стадий на човешката Еволюция изобщо не е плод от неправилно мислене, а е бил (и засега все още е) само следствие, анахронизъм, който се проявява инстинктивно и доминира в Животинското Царство на Природата и преминава по “наследство” към Човешкото Царство. Благодарение на свойствата на човешкия Ум, който скрупульозно  пази паметта за минали болки и обиди, както и в резултат от постоянното очакване и боязън от повторението на тези болки и обиди, тази Сила в Човешкото Царство колосално се е увеличила за сметка на Мисъл-формите, които ние сами построяваме от своите собствени индивидуални страхове, безпокойства, опасения и фобии.

Доколкото човек постоянно отъждествява себе си със своето астрално тяло, като реагира неадекватно ту на внезапните  пориви на страст, ту на пълното им отсъствие, то естествено на него трябва да му бъдат присъщи моменти на отчаяние и депресия, тъмнина и неудовлетвореност, съмнения и жестоко страдание и т.н. и т.н. Всички тези наши емоционални състояния се определят от заблуждения и Илюзии на Астралния План, които изкривяват, лъжат и изопачават Истината. Третата Сила е Силата на сексуалната привлекателност и половата притегателност. Това притегляне на Физическия План означава преход на определен тип инволюционна енергия на пътя на завръщането. Тази Сила се проявява като притегляне между Духа и Материята, като стремеж на въплътената Душа да доведе своя низш “аз” към пълна реализация, както стремежът на мъжете и жените към съвкупление с цел създаване на потомство или получаване на сексуално наслаждение.

Да изброим накратко типовете Енергии, които съставляват и функционират в Астралния План на Земята. Първо, това са Енергии от астралното тяло на Планетарния Дух на Земята. Не следва да се отъждествява тази Същност с Планетарния Логос, тъй като това огромно и могъщо Същество, което стои на инволюционната дъга, има към Планетарния Логос такова отношение, каквото има Съзнанието на астралното тяло към Съзнанието на въплътената човешка личност. Неговият Живот представлява съвкупност от огромен брой Животи и на тези Лунни Питри, които образуват астралния и чувствен Живот на личностния аспект на Планетарния Логос – по-могъщата Сила на Доброто, а също и на Злото в този ограничен и изкривен смисъл, в какъвто сме свикнали да употребяваме думата “зло”.

Откъс от книгата Душата в Астрала от Орис, Цикъл: “Живот между Животите”