Анкета

Успявате ли да живеете живота си така, както на Вас Ви се иска и както Вие желаете и се стремите да е?
 

Анкета

До каква степен на духовно развитие, себеопознаване и израстване в личностен план смятате, че сте достигнали (до момента) с начина си на живот?
 
В Астрала - Мисъл и реалност
Пространство-Време, което обкръжава нас и нашата планета, представлява безкрайна огромна жива библиотека  с милиарди книги, на чиито страници  завинаги се запечатва всяко наше вдишване, шепот, всяка неволно промъкнала се в ума Мисъл или казана някога от нас дума. В тази извънвремева библиотека с безпогрешни букви надеждно са записани и внимателно съхранени всички наши несдържани клетви и неизпълнени обещания, всички наши явни пропуски и тайни пороци, увековечени в причудливи и хитри сплетения от астрална и ментална Материя, като безпристрастни свидетелства за човешкото несъвършенство.

Например достатъчно е да повишите честотата на вибрациите на своето Съзнание само с едно условно ниво и веднага ще откриете, че всяка ваша Мисъл или представа за нещо - например за някой конкретен обект или субект, веднага започват да се реализират и да се изменят в зависимост от направлението на вашите Мисли или желания. Тук - на триизмерно материално ниво, всички тези процеси, по силата на огромната инерция на грубата физическа материя, стават с голямо закъснение. И макар, че нашите Мисли, безусловно и в тези грубоенергийни условия са способни да създават елементарни реалности, тяхната проява не може да бъде мигновена поради огромното количество енергия, която е необходима за реализация на дадения процес в условията на нашия физически Свят.

Всъщност, нашето астрално тяло няма определена форма и подобието на физическото тяло се създава от собственото безсъзнателно желание на развъплътения човек. В Астрала да мислиш – значи да бъдеш. В Астрала можеш да правиш удивителни неща – не само да се виждаш облечен във всякакви дрехи. Това се разглежда като част от фантасмагорията на Ефирния Свят, реалността на който е такава, че не може да бъде изцяло и адекватно оценена дотогава, докато вие сами не овладеете до съвършенство начините за астроизлизане от своята физическа обвивка или в краен случай – при пресичането на прага на т.нар. “Смърт”.

Местонахождението на Астралния План не е лесно да се определи, но това изобщо не са определени места или “място”, или нещо такова, което ние, хората, сме свикнали да разбираме под тази дума. Това са не толкова някакви особени “места”, които заемат определена част от Пространството, колкото състояние на Съзнанието, различна степен на осъзнаване на друга реалност, в която се потопява всяка човешка Душа след временното или окончателното си излизане от физическото си тяло-проводник.

Астралният план (когато благодарение усвояването на предлаганите от нас методи за астроизлизане го “видите” за пръв път) може да ви се стори като плътна мъгла, бъркотия и смесване на всевъзможни форми, взаимопроникващи и взаимосмесващи се енергийни потоци във всички цветове и оттенъци. Това не е задължително да бъде ярка звездна или слънчева Светлина, както описват мнозина умиращи. По-скоро обратното – това може да бъде един недостижим по своето всепоглъщане безпорядък, непрекъснато сътворяван от жизнената активност на множеството противоположно насочени съзнателни и полусъзнателни Сили и енергии.

Тъй като Силите в нашето астрално тяло също се намират най-често в относителен безпорядък, то вие, в зависимост от степента на този безпорядък, можете веднага да се съедините с обкръжаващия астрален Хаос до такава степен, че за вас вече ще стане трудно ясно и уверено да отделите своето собствено ефирно тяло както от целия астрален механизъм на земното човечество, така и от астралната Сфера  на конкретния Свят, в който се окажете. Затова най-важното за новака в “астралните пътешествия” ще бъде в началото да се научи да различава и разпознава (в емоционален смисъл) собствената си Аура от обкръжаващата го Аура на дадения астрален подплан.

Астралът е не само спектрално (за нашето възприятие повече подобно на мираж, отколкото на реалност) точно копие на нашата земя, което е  малко “извън фокус” с нея; това копие се отличава от материалния Свят не само с голямата живост на пейзажа и полупрозрачното си по характер усещане, но и с много, твърде много други, за които сред привичните земни реалности липсват даже приблизителни сравнения.

Така, както всяка астрална Енергия се явява част от астралната Енергия на Слънчевата система, така и астросомът на всеки човек се явява атом от субстанцията в чувстващото тяло на нашия Планетарен Логос, което на свой ред се явява аспект (а не атом) на Тялото на Желанията на нашия Слънчев Логос. Последният, на свой ред, също се обуславя и явява канал на всички чувствителни или астрални Сили, които се излъчват от грандиозните енергийни центрове, които се намират извън Пространство-Времето на нашата Слънчева система.

Енергиите на Духа на Земята оказват могъщо (и най-често отрицателно) въздействие върху астросома на човека и единственото, което ни предпазва от пълното чувствено отъждествяване с тази огромна инволюционна Същност, е нашият индивидуален Дух, нашият Висш “Аз”, който обезпечава силата на нашата бързо координираща личност.

Освен Енергиите на Духа на Земята, Астралът е пронизван и от някои астрални излъчвания от другите планетарни Форми, които вече не съществуват (или засега все още) нито на Физическия План, нито в Етерната Сфера, но се намират в пределите на нашата Слънчева система. Това са астрални тела-черупки на разпадащи се и постепенно разлагащи се планети, както и астрални форми на други малки Животи на еволюционната дъга, които все още не са придобили свои етерни тела-обвивки.

Близо до нашата планета има две такива Форми, които имат достатъчно могъщо влияние на всички Форми на Живот на Земята. Една от тези Форми се явява източник на излъчвания на инстинктивната склонност към жестокост, която е така свойствена на децата и на някои от възрастното население. Също близо до нашата планета се намира още един велик Живот, който сега приема своята етерна Форма и търси Път към Възраждане. Именно той реално определя идването на Новия Век на Земята. Благодарение на еманациите, които излизат от астралното тяло на тази могъща Космическа Същност, сега се провежда работа по разрушаването на разделящата стена на индивидуализма, която във всеки човек се проявява като егоизъм, а във всяка конкретна нация или народ – като национализъм, шовинизъм, фашизъм.

Материята на желанията в Астрала продължава да съществува във всичките му седем основни подразделения в диапазона на дванадесетте честотни обертона като материал за въплъщение на желанията. Ако химическият Слой се явява Сферата на формите, а Етерният Слой – обиталището на Силите, които обезпечават жизнената дейност в тези форми и им дават възможност да живеят, да се движат и да се размножават, то Силите в Астрала, действайки в оживеното физическо тяло, го заставят посредством възбуждането на едни или други импулси наричани “желания”, да се движи в едно или друго направление.

Ако съществуваше дейност на Сили само в химическия и етерния Слоеве на Физическия Свят, то формите в такъв тип реалност, макар че са били “живи”, тоест, способни да се движат, биха били лишени от всякакви подбуждащи за действие мотиви. Тези чувствени стимули се дават на хората от Земята и на Висшите Космически Съзнания, активно се проявяват и творчески действат в Света на Желанията, и без тази дейност, която подбужда въплътеното Съзнание да действа в едно или друго направление не би имало нито еволюционен опит, нито духовно израстване на човешката Душа.

Когато се освободи от своя физическа тежест и по един или друг начин попадне в Астрала, човек започва да разбира, че всяко негово чувство, желание или емоция вече носят в себе си и своето отрицание: антипатията се строи върху изначалната симпатия, любовта лесно преминава в ненавист, доброто веднага може да се обърне на зло – тоест,   бидейки конкретна форма на общото чувство, всяко чувстване на развъплътената Душа е неразривно свързано с другото й чувство, което е пряко противоположно на него.

Това е Светът на Желанията – постоянно изменящи се цвят и светлина, в които силите на животното и човека тясно се преплитат със силите на безбройните Йерархии от Духовни Същности, които макар и да не се проявяват зримо в нашия Физически Свят, в ефирния свят са така активни, както и ние – в нашия. Силите, изпратени от тези войнства от разнообразни Космически Същности, формират постоянно изменящата се материя на Астрала в безброй форми, повече или по-малко дълговечни и живеещи, в зависимост от потенциала от кинетична Енергия на породилия ги импулс.

Ако в плътния Свят човек, преструвайки се, може да скрива своята истинска същност и благодарение на това да заема във властните, научни, културни и други обществени структури място, което изобщо не съответства на неговото истинско развитие, то в Астрала това е напълно невъзможно – развъплътявайки се, всеки човек по закона за привличането на подобното от подобно попада в тази  Сфера, която е достигнал в своето духовно, интелектуално и културно развитие. Тук, ако си негодник, по никакъв начин не може да обличаш своите подли Мисли с покрова на лъжливото лицемерие, да изиграваш добродетелност и любов към правенето на добро.

Ако във времето на своя земен Живот човекът може внимателно да маскира под израза на своето лице своето истинско вътрешно съдържание, то в Ефирния Свят неговият вътрешен истински характер веднага изцяло ще се отразява не само на неговата външност, но и на неговото обкръжение: той или постоянно сияе с притегателна Светлина и красота, ако Душата му е чиста и благородна, или е чудовищно безобразен, ако Душата му е низка и пълна със завист. По същият начин и неговото обкръжение ще съответства на качеството на излъчваните от него самия вибрации: колкото по-несъвършен е човек, толкова обкръжението му ще бъде все по-угнетяващо, мрачно, уродливо и също така несъвършено.

В Астрала всяко желание, чувство или стремеж на развъплътения човек веднага, практически мигновено, предизвиква съответстващото му по вибрации изменение на външния вид или форма на самия човек: животинските инстинкти преобразуват астралното тяло в страшен зверски облик, като го обезобразяват до степен на пълна неузнаваемост и нечовечност; при това такова ужасно преобразяване изобщо не се забелязва от самия човек и той остава в пълно неведение относно това защо тези, към които започва да изпитва злоба или ненавист, веднага проявяват по отношение на него още по-силна ответна агресивност и при това сами се превръщат в страшни чудовища и стават подобни на зверове.

При това следва да се отбележи пълното отсъствие в астралния Свят на каквито и да било неизменни размери и даже постоянна форма на един и същи обект: буквално за броени мигове той може да израсне до невероятни гигантски величини или обратно – веднага, пред очите ви, да се смали до микроскопични размери. За всички Мисловни образи от Финия Свят е характерна безграничната деформация на техните относителни размери: някаква част от вашето тяло или друг обект може изведнъж да започне стремително да се увеличава и да стане огромна, докато друга да започне рязко да намалява.

С други думи, един и същи обект или Мисловен образ може свободно да се проектира в различни области на Астрала, който моделира в съответствие с неговите вибрации най-разнообразни аспекти от “реалността” на Пространството, които притежават не само различна енергоструктура и геометрия, но даже и измерност. Пространството на Астрала представлява непостижима за човешкия ум хитро оплетена мрежа, която се състои от “реалностите” на сравнително независими области и Сфери, съединени помежду си чрез т.нар. “точки на сингулярност”. “Влизайки” с определено ниво на вибрации на своето Съзнание в дадена “точка” можеш достатъчно свободно да се преместваш от една астрална “реалност” в друга.

Всички чувства, желания и емоции на обитателите на Ефирните Светове се намират под неотслабващото ръководство на две велики Сили – Притегляне и Отблъскване (Симпатии и Антипатии), които качествено въздействат на Съзнанието в трите най-низши и по-плътни Слоеве на Астрала съвсем различно, отколкото действат в трите по-фини или висши Слоя.

Слоят, който незабелязано ги разделя и едновременно с това ги пронизва – това е Слоят на чувствата (усещанията). Тук заинтересоваността на Съзнанието или неговото безразличие към обекта или Идеята непременно го претеглят в полза на едната от двете споменати Сили, като с това направляват Съзнанието или Идеята на качествено по-съответстващо им енергийно ниво: или в трите низши подразделения на Астрала (т.н. “Ад”), или в трите му висши Слоя (т.н. “Рай”), а могат да го спуснат и на самото Дъно, ако деструктивността (асинхронността) на вибрациите на обекта е постигнала своята най-висока степен. Ще отбележим, че обект на Астрала се явява и Душата на умрелия човек.

Когато формата на някакво низше чувство или желание се привлича към друга форма на същото качествено ниво, то в резултат от тенденцията към поглъщане на по-слабата форма от по-силната, в техните вибрации се появяват разпад и дисонанс, вследствие на което те оказват една на друга разрушително въздействие. По такъв начин вместо обединение и сливане на злото със зло, те действат една на друга взаиморазрушаващо, благодарение на което цялото Зло в несъвършените Светове се държи в определени допустими и контролируеми граници.

Законът за обратния  удар също е построен именно на силата на чувствата и има в най-пряко отношение към Астрала.  Той гласи, че всяка относителна, а поради това и  несъвършена група усещания, трябва неминуемо да доведе до самоотричане и връщане на цялата вложена в нея Енергия. И само в този случай, когато такава група усещания  е насочена навън, тя няма да се развие до своя естествен максимум, или ако тя се храни за сметка на аналогични на нея  по качество Енергии излъчвани от самия обект на чувстването, този възвратен удар може и да не настъпи.

Това означава, че всяко зло чувство може да не се върне към своя източник в случай, че човекът, към когото е насочено това чувство, сам се явява генератор на такива низши вибрации, а значи и магнит, който постоянно притегля  от Пространството на Астрала идентични по качество груби Енергии.

Ако астралната форма на Доброто, целенасочено създадена за намаляване и неутрализация на злото сама по себе си е слаба, то тя няма да има никакъв ефект и сама бива унищожена от това зло; но ако добрата форма  е силна и се повтаря често, то тя ще има разрушителен за злото ефект и постепенно ще го изтласка от себе си. Това става не благодарение на лъжата или отрицанието на злото, а в резултат от търсенето на Доброто във всяко проявление на Бога посредством все още несъвършените творения.

Всички хора ежедневно в една или друга степен на осъзнато управление на своите действия прекарват няколко часа на Астрален План не само по време на Медитации, но и когато спят. Сънищата са кармични свидетелства на Душата за действията на Съзнанията на Ефирния План, частично съхраняващи се в паметта. Много често сънищата остават в паметта само като произволно съединени и поради това слабо понятни откъси.

Провалите в паметта възникват в събуждащия се в момента на преход на Съзнанието от по-високите Планове на съществуването в низшите. Същите тези разриви се случват и  при движение на Съзнанието в обратен ред – от низшите Планове към по-високите.

Откъс от книгата Душата в Астрала от Орис, Цикъл: “Живот между Животите”