Анкета

Успявате ли да живеете живота си така, както на Вас Ви се иска и както Вие желаете и се стремите да е?
 

Анкета

До каква степен на духовно развитие, себеопознаване и израстване в личностен план смятате, че сте достигнали (до момента) с начина си на живот?
 
Разпознаването на душите чрез цвета, който излъчват около себе си

Преди този случай аз слушах пациентите ми да опис­ват цветовете, които виждаха в духовния свят, без да разбирам значението на тази информация във връзка със самите души. Пациентите ми съобщаваха за сенки на енергийната маса на душата, но аз не правех връзка между тези наблюдения. Не задавах правилните въпроси. Бях запознат с фотографията на Кирлиан и с изслед­ванията по парапсихология на Университетския колеж в Лос Анжелис, които бяха показали, че всеки жив индивид излъчва аура със свой собствен цвят. Както изглежда, когато сме в човешки облик, ние притежаваме йонизи­рано енергийно поле, което протича около нашите фи­зически тела, свързано в система от жизнени енергийни точки, наречени чакри.

Тъй като са ми описвали духов­ната енергия като движеща се, жива сила, количеството електромагнитна енергия, необходимо за задържане на душата на нашето физическо ниво, може да бъде друг фактор за произвеждането на различни земни цветове.

Твърди се също така, че човешката аура отразява мислите и емоциите, съчетани с физическото здраве на индивида. Чудех се дали тези лични меридиани, излъч­вана от хората, имат непосредствена връзка с това, което ми бяха казвали за светлината, излъчвана от душите в духовния свят.

Задавам рутинни въпроси на всички в състояние на транс за цветовите оттенъци. Освен общата белота на самия духовен свят, пациентите ми казват, че повечето от другите души притежават нюанси на бялото. Очевид­но неутралното бяло или сиво са началните етапи в развитието. След това духовните аури се смесват с ос­новните цветове на червеното, жълтото и синьото на основата на бялото. Малко хора виждат зеленикави от­тенъци, примесени с жълто или синьо.

Приравняването на това, което съм чул за духовната енергия, с физическите закони, управляващи спектъра на цветовете, които виждаме в небето, е чисто хипотетично. Открил съм обаче някои прилики. Енергията на светли­ната, излъчвана от по-студените звезди в небето, е червено-оранжева, докато при по-топлите звезди нараства от жълто до синьо-бяло. Температурата действа върху светлинните вълни, които също са и видими вибрации на спектъра с различна честота. Човешкото око регист­рира тези вълни като вълна от светлина в тъмни цветове.

Енергийните цветове на душите вероятно имат мно­го малко общо с такива елементи като водород и хелий, но може би има връзка с високо енергийно електромаг­нитно поле. Подозирам, че цялата духовна светлина се влияе от вибриращото движение в тон с хармоничното духовно единство от мъдрост. Някои страни от квантовата физика навеждат на мисълта, че Вселената е съста­вена от вибриращи вълни, които влияят върху маси от физически обекти чрез взаимодействия с различна чес­тота. Светлината, движението, звукът и времето са вза­имно свързани във физическото пространство. Чувал съм пациентите си да отнасят същите такива взаимо­отношения и към духовната сфера.

В края на краищата заключих, че и духовното, и физическото ни съзнание проектира и приема светлинна енергия. Вярвам, че моделът на вибриращите вълни на всеки индивид представлява аурата на всяка душа. Плътността, цветът я видът на светлината, която излъч­ваме като души, са пропорционални на силата на нашите знания и възприятия, представени от нарастващата с развитието ни концентрация на светлинна материя. От­делните енергийни модели не само разкриват кои сме ние, но и показват степента на способността ни да лекуваме другите и да се възстановяваме.

Хората под хипноза използват цветове, за да опи­шат как изглеждат душите, особено в далечината, когато са безформени. Научил съм от моите случаи, че по-нап­редналите души проектират маси от бързо движещи се енергийни частици, които са описвани като сини на цвят, а онези, които са разположени най-нагъсто - като пурпурни. Във видимия спектър на Земята синьо-виолетовото е с най-малка дължина на вълната и с енергия, която достига до невидимия ултравиолетов цвят. Ако плътността на цвета е отражение на мъдрост, то вълните с по-малка дължина от бялото през жълтото, излъчвани от душите, би трябвало да представляват по-ниски кон­центрации на вибрираща енергия.

Фигура 3 представлява таблица, която съм съставил за класификацията на душите по цветови код, както ми е бил съобщен от пациентите. В първата колона са изброени духовните състояния на душата или класовете-нива на обучение. Последната колона показва стат­ута ни на водачи и разкрива способността и готовността ни да служим като такива на другите, което ще бъде обяснено по-късно в следващата глава. Обучението за­почва с нашето създаване като души и се ускорява с първия ни предопределен физически живот. С всяко прераждане ние започваме все по-добре да разбираме, въпреки че. можем да се върнем пак в определени живо­ти, преди отново да възвърнем равновесието си и да продължим да напредваме. От това, което мога да оп­ределя, след като душата достигне едно духовно ниво, тя си остава там, независимо от всичко друго.

На Фигура 3 показах шестте нива на прераждащите се души. Въпреки че като цяло поставям пациентите си в широките категории на начинаещи, средни и напред­нали души, между нива II и IV има значителни разлики. За да определя например, дали една душа започва да се придвижва от началния етап на Ниво Iкъм Ниво II, трябва да знам не само колко бяла енергия остава, но и да. анализирам отговорите на пациента на въпроси, кои­то демонстрират познания. Генеалогията на успехите в минали животи, очакванията за бъдещето, връзките в групата и разговорите между пациентите ми и техните водачи, всичко това оформя профила на растежа.

Нива на обучение

Кинетичен цветови обхват

Статут на водач

I ниво: Начинаещи

Бял (ярък и хомогенен)

Няма

II ниво: Долно междинно ниво

Светлокремав (червеникави нюанси, накрая със следи от жълто)

Няма

III ниво: Средно ниво

Жълт (плътен, без следи от бяло)

Няма

IV ниво: Горно междинно ниво

Тъмножълто (наситено златно, накрая със следи от синьо)

Младши

V ниво: Напреднали

Светлосиньо (без следи от жълто, накрая със следи от пурпурно)

Старши

VI ниво: Много напреднали

Тъмносиньо-пурпурно(заобиколено от лъчиста светлина)

Експерт

Фигура 3

Някои от пациентите ми не са съгласни с моето характеризиране на духовния свят като място, ръково­дено от социална структура и организирано управление, представено чрез Фигура 3. От друга страна, аз непре­къснато слушам същите тези пациенти да описват един планиран и организиран процес на саморазвитие, върху който влияят равнопоставените и учителите. Ако духовният свят наистина прилича на едно голямо училище с множество класни стаи, ръководено от души-учители, които контролират нашето напредване, тогава той има структура. Чрез Фигура 3 представям основен работен модел на местоположенията. Знам, че не е съвършен. Надявам се, че през следващите години моите концеп­ции ще послужат за основа на надграждането от бъде­щите изследвания на терапевти, използващи регресията, допълнени от техни собствени отговори за измерването на зрелостта на душата.

От тази глава читателят може да остане с впечатле­нието, че в духовния свят душите са така отделени чрез светлинните нива, както са хората на Земята чрез разделя­нето на социални групи в обществото. Социалните усло­вия на Земята не могат да се сравняват с духовния свят. Всички разлики в честотата на светлината, измерващи нивото на знания на душите, идват от един и същ енергиен източник. Душите са изцяло интегрирани посредством мислите. Ако всички нива на изява в духовния свят съот­ветстваха на един и същи клас, душите щяха да имат лоша система за обучение. На Земята старата образователна идея за училище с една класна стая ограничава учениците от различни възрасти. В духовните равнопоставени групи душите работят на своето ниво на развитие заедно с други като тях. Зрелите учители-водачи подготвят следващото поколение от души да заеме тяхното място.

Следователно в духовния свят има практически ос­нования за съществуването на условия за система, про­ектирана да измерва нивата на обучение и развитие. Системата насърчава просвещението, а в края на краи­щата и усъвършенстването на душите. Важно е да се разбере, че докато ние може да страдаме от последстви­ята от лошия избор в нашите образователни задачи, вътре в системата ние винаги сме предпазвани, подкре­пяни и напътствани от душите-експерти. Това е, което приемам като духовното управление на душите.

В продължение на векове идеята за йерархия на душите е била част от източните и западните култури. Платон говори за трансформация на душите от детство­то до зрелостта, преминаваща през много етапи по морални съображения. Древните гърци са чувствали, че в продължение на много животи човечеството се движи от аморалното, незряло и жестоко същество към хора, които напълно са се социализирали със състраданието, търпението, опрощението, честността и любовта. През втори век след Христа новата християнска теология е силно повлияна от Плотин, чиято неоплатоническа космология приема, че душите имат йерархия от степени на съществуване. Най-висшето същество е трансцендентният Единствен или Бог-създател, от който се ражда Азът на душата, която ще се настани в човешките същес­тва. Накрая тези нисши души ще се завърнат за повторно пълно обединяване с вселенската свръхдуша.

Класификацията ми за развитието на душите не е замислена нито като социално, нито като интелектуално елитарна. Душите, които са на силно напреднал етап от развитието си, често могат да бъдат със скромно общес­твено положение на Земята. По същата причина хора от влиятелните висши слоеве на човешкото общество едва ли се намират в блажено състояние на духовна зрелост. Обикновено е вярно точно обратнот

Не мога да наблягам прекалено много на значението на нашите духовни групи, що се отнася до местоположе­нието в зависимост от развитието на душата. Глава девета, за начинаещите души (Нива I и II) ще изследва по-отблизо как функционира една духовна група. Преди да продължим обаче, искам да обобщя това, което съм научил за основ­ните принципи на обвързване в духовните групи,

Независимо от относителното време на създава­не, след като завършат етапа на послушничество, всички начинаещи души се прикрепят към нова група от души на тяхното ниво на разбиране. След като се формира новата група за подкрепа на душата, в бъдеще не се прибавят нови членове.

Изглежда съществува процедура за системен подбор за хомогенното групиране на душите. Взе­мат се под внимание сходства в егото, когнитивното съзнаване, изразяването и желанието. Независимо от големината си, групите-гроздове не смесват директно своите енергии, но душите могат да общуват една с друга през границите на основните и вторични групи.

Основните гроздове в Нива I и II могат да се разпадат на по-малки подгрупи с цел обучение, но не се отделят от интегрираното цяло, образу­ващо един грозд от души.

Скоростта на обучението е различна при равно-поставените членове на групата. Определени души напредват по-бързо от други в една група-грозд, въпреки че тези ученици може да не са в еднаква степен компетентни и убедителни в раз­личните области от техните учебни програми. Когато достигнат средното ниво на обучение, на душите, демонстрирали специални таланти (да лекуват, да преподават, да творят и други), им се позволява да участват в специализирани групи за работа на по-напреднали, като в същото време остават в собствената си група-грозд.

В ммента, когато се прецени, че нуждите, моти­вите и способностите за изява на душата са дос­тигнали напълно Ниво III във всички области на саморазвитието, такива души се събират свобод­но в работна група за "самостоятелно обучение". Обикновено техните стари водачи продължават да ги контролират посредством един учител-експерт. Така, от множество гроздове от една или повече вторични групи, може да възникне едно ново образувание от същества, преминаващи на­пълно в Ниво III.

Когато достигнат Ниво IV, душите получават по-голяма свобода на действие извън груповите дейности. Въпреки че с напредъка на душите го­лемината на групата намалява, близкият контакт между първите равнопоставени членове на група­та никога не се загубва.

(Избрани откъси от книгата “Пътят на душите” От Д-р Майкъл Нютон)